Mededeling betreffende de gebouwen

Deze mededeling is voorgelezen op het eind van de viering van zondag 7 september om 11 uur in de Petrus Donderskerk maar betreft al onze parochianen.

Vandaar ook deze extra editie op een ongebruikelijk moment.

ZATERDAG 6 september 12.00 uur.

Beste parochianen,

De stuurgroep, die de fusie van de vier parochies voorbereidt, vindt het belangrijk om u snel op de hoogte te brengen van een spoedoverleg dat deze week heeft plaatsgevonden met mgr. Mutsaerts.

Het gesprek ging over de toekomstige gebouwen in de nieuwe parochie. En dan met name de kerkgebouwen. De hulpbisschop had elders gemeld dat het bisdom van mening is dat er in de toekomst  in de nieuwe parochie slechts plaats is voor twee kerkgebouwen en er daarom twee kerkgebouwen aan de eredienst onttrokken moeten worden. Voor het bisdom staat vast dat het daarbij gaat om het kerkgebouw van de Montfortparochie en dat van parochie De Vlaspit. Wij hebben aangedrongen op een gesprek met de bisschop. U mag er van verzekerd zijn dat het een stevig gesprek is geworden waarin de gezamenlijke parochies indringend aangegeven hebben het van het allergrootste belang te vinden dat de nieuwe parochie plekken heeft om het kerk-zijn te beleven dicht bij mensen, dus verspreid over de verschillende wijken.

Uiteindelijk is het voorstel om verder te gaan met de kerk op het Goirke en de Lucaskerk. De Vredeskerk zal bij in gebruik name van de kerk op het Goirke aan de eredienst onttrokken worden. Voor de Montfortkerk en de Petrus Donderskerk wordt als datum 1 januari 2018 genoemd, tenzij er tegen die tijd redenen zijn om anders te besluiten. We vinden dit erg ingrijpend  en we begrijpen dat dit veel emotie met zich meebrengt.  Maar dit was het hoogst haalbare wat uit het gesprek meegenomen kon worden. De consequenties kunnen we nog niet goed overzien. De verschillende besturen en de pastores zullen snel, op 15 september, naar de gevolgen kijken en dat met u delen. In ieder geval zullen de fusiepartners  er naar streven om in de nieuwe parochie pastoraal en liturgisch nabij te zijn in de diverse wijken. Juist nu vraagt dat van ons om goed voor elkaar te blijven zorgen en op zoek te gaan naar creatieve oplossingen.  

Na afloop van de viering waren pastoor Frank Lemmens, leden van de fusiestuurgroep en leden van ons parochiebestuur aanwezig om de eerste reacties van deze ingrijpende boodschap met elkaar te delen. Iedereen zal dit bericht eerst even moeten verwerken om daarna samen te kijken naar de toekomst. Hoe gaan we als gemeenschap van de Vlaspit om met dit bericht en hoe zetten we de ingeslagen weg voort dat we een gemeenschap willen zijn die niet voor stenen gaat maar voor mensen.

Dat zijn nu aangeslagen mensen, voor sommigen is het de zoveelste keer dat ze te maken krijgen met een kerk, die hen dierbaar was en is, en die gesloten gaat worden. Geen gemakkelijke opgave voor hen die deze boodschap kregen in het gesprek met mgr. Mutsaerts. Geen gemakkelijke opgave voor de stuurgroep die zo hard en goed op weg was om de fusie verder vorm te geven. Geen gemakkelijke opgave voor ons bestuur en onze pastoor die nu een weg moeten zoeken in een wirwar van emoties.

Het is misschien goed om dit nieuws even op ons in te laten werken en dan de tekst te lezen van ons eigen Vlaspitlied, een lied dat vanochtend ook gezongen is als slotlied van de viering. Niet fier rechtop staand maar aangeslagen door de mededeling. Maar luidt de bijbelboodschap niet: “Het geknakte riet zal hij niet breken en de kwijnende vlaspit niet doven (Jesaja 42)”.

Lied van de Vlaspit

vlaspitlied

 

Dat Vlaspitgevoel kan niemand ons afnemen. Wij gaan toch het 12½ jarig jubileum vieren. 12½ jaar Petrus Donderskerk, symbool van een gemeenschap die toekomstgericht durft te denken. Een gemeenschap die samen de schouders zet onder wat gedaan moet worden omdat het gedaan moet worden.

Als de eerste emoties wat weggeëbd zijn dan kunnen we weer verder kijken. Kijken naar een nieuwe toekomst die er zeker zal komen hoewel wij nu nog niet kunnen voorspellen hoe die worden zal. Eén ding staat vast: die toekomst maken wij samen, we hoeven het niet alleen te doen.

Hopelijk mogen wij op ieders steun rekenen!